Czy mój Australijski Labradoodle to Oryginał?

Skąd mam być pewien czy mój Austra­lij­ski Labra­do­odle to ory­gi­nał? Pre­sti­żowa orga­ni­za­cja ALFA EUROPE nakłada na hodow­ców zrze­szo­nych w tej orga­ni­za­cji obo­wią­zek robie­nia testów DNA szcze­niąt. Jak dotąd jest to jedyna orga­ni­za­cja z tak rygo­ry­stycz­nymi prze­pi­sami.
A jak to wygląda w prak­tyce? Próbki DNA pobie­rane są od rodzi­ców i od wszyst­kich szcze­niąt (rodzice jak i szcze­nięta są trwale iden­ty­fi­ko­walni przez numery wsz­cze­pio­nych mikro­czi­pów). Parę tygo­dni póź­niej labo­ra­to­rium wysyła wyniki testów DNA do orga­ni­za­cji ALFA Europe. Orga­ni­za­cja ta reje­struje szcze­nięta pod warun­kiem, iż test pokre­wień­stwa jest pozy­tywny. Tylko w ten spo­sób możesz być pewny, że nie kupu­jesz kota w worku.

Wyma­gaj­cie tego od swo­jego hodowcy! Tylko w ten spo­sób będzie­cie mieli pew­ność, że Wasz Austra­lij­ski Labra­do­odle jest rze­czy­wi­ście auten­tycz­nym Austra­lij­skim Labradoodlem

——————————————————————————————————————————————————————————————————————

Wło­chata Pasja
Hodowla Austra­lij­skich Labra­do­odli w Pol­sce
Pierw­sze Austra­lij­skie Labra­do­odle w Polsce