Australijski Labradoodle — FILIGREE SURPRISE zarejestrowana jako suka hodowlana

Australijski Labradoodle Filigree Surprise Wlochata Pasja

Austra­lij­ski Labra­do­odle Fili­gree Sur­prise Wlo­chata Pasja

klik­nij aby powiększyć

Miło nam poin­for­mo­wać iż nasza suczka Wło­chata Pasja Fili­gree Sur­prise (Austra­lij­ski Labra­do­odle) została zare­je­stro­wana jako suka hodow­lana w orga­ni­za­cji ALFA EUROPE. Dostała ona swój numer reje­stra­cyjny.
Fila jest prze­ba­dana pod kątem dys­pla­zji sta­wów bio­dro­wych i łok­cio­wych (wyniki bada­nia sta­wów nor­malny (A) dla bio­der i (0,0) dla sta­wów łok­cio­wych (są to naj­wyż­sze oceny).
Zro­bi­li­śmy rów­nież obli­ga­to­ryjne bada­nia PRCD-Pra (wynik CLEAR — brak nosi­ciel­stwa). Jest to bada­nie na postę­pu­jący zanik siatkówki.

Fila przy­szła na świat w maju 2009 r. Filka jest bar­dzo zabawna, uwiel­bia ludzi a w szcze­gól­no­ści dzieci. Bar­dzo ład­nie pra­cuje na śla­dzie. Już jako 10 tygo­dniowe szcze­nię Fila nosiła nam klu­cze od samo­chodu (a jaka była z tego dumna;))

Fila jest suczką o kre­mo­wym kolo­rze, roz­miar średni — 45 cm w kłę­bie. Waży 13 kg. Jest jedwa­bi­sta sierść w typie runo jest bar­dzo łatwa w utrzymaniu.

W tym momen­cie przyj­mu­jemy zapisy na miot Filigranki.

Oto strona FILI

———————————————————————————————————————-

Wło­chata Pasja
Pierw­sza pro­fe­sjo­nalna Hodowla AUSTRALIJSKICH LABRADOODLE w Polsce

, , ,