NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA

Witamy ser­decz­nie!

Ponie­waż jeste­śmy pierw­szą Hodowlą Austra­lij­skich Labra­do­odli w Pol­sce, jed­no­cze­śnie eks­per­tami w zakre­sie beha­wio­ry­zmu zwie­rząt towa­rzy­szą­cych, posta­no­wi­li­śmy udo­stęp­nić dział naj­czę­ściej zada­wa­nych pytań. W dziale tym będziemy udo­stęp­niać pyta­nia zada­wane przez Was, wraz z naszymi odpowiedziami.

Pyta­nia mogą doty­czyć infor­ma­cji o Austra­lij­skich Labra­do­odlach bądź zacho­wa­niach Waszych Labradoodli.

Bie­rzemy na sie­bie tą odpo­wie­dzial­ność ponie­waż, nie­stety nie ma łatwo dostęp­nych infor­ma­cji o Austra­lij­skich Labra­do­odlach w języku pol­skim, dla­tego uwa­żamy, że waż­nym jest zbu­do­wa­nie rze­tel­nej bazy informacji.

Pyta­nia pro­simy zada­wać uży­wa­jąc poniż­szego for­mu­la­rza, w tytule wpi­su­jąc FAQ

Twoje imię (wyma­gane)

Twój e-mail (wyma­gane)

Temat

Twoja wia­do­mość

——————————————————————————————————————————————————————————————————————

Pierw­sza hodowla Austra­lij­skich Labra­do­odli w Pol­sce
Austra­lij­skie Labra­do­odle w Polsce