Lista oczekujących na jesienno/zimowy miot Australijskich Labradoodle 2014 otwarta

W naszej hodowli na jesień uro­dzą się szcze­nięta Austra­lij­skich Labradoodle.

Szczę­sliwą mamą jest Wlo­chata Pasja Earth God­dess :

Wlochata Pasja Earth Goddess

Wlo­chata Pasja Earth Goddess

A tatu­siem Rutlands WH Lil Donnan

Rutlands WH Lil Donnan

Rutlands WH Lil Donnan

Ocze­ku­jemy szcze­niąt w śred­nim i mini roz­mia­rze o sier­ści falo­wa­nej. Kolory — kre­mowy, kar­me­lowy, more­lowy, czarny i brą­zowy.
Rodzice są zare­je­stro­wani w orga­ni­za­cji ALFA-Europe. Są prze­ba­dani pod wzglę­dem dys­pla­zji sta­wów bio­dro­wych oraz Prcd-Pra. Wszyst­kie szcze­nięta będą zare­je­stro­wane w tejże orga­ni­za­cji, będą posia­dały testy DNA na potwier­dze­nie pocho­dze­nia oraz rodowody.

A oto poprzed­nie szcze­niaczki Don­nana (z Galą)

Luke

Luke

Motek

Motek

Pepper

Pep­per

Tommie

Tom­mie

Jed­nym z naj­waż­niej­szych punk­tów naszego planu hodow­la­nego jest socja­li­za­cja szcze­niąt. Plany socja­li­za­cyjne naszych szcze­niąt Austra­lij­skich Labra­do­odle two­rzone sa przy uwzględ­nie­niu wielu czyn­ni­ków — wieku, pre­dys­po­zy­cji danego miotu i indy­wi­du­al­nych szcze­niacz­ków. Odpo­wied­nia socja­li­za­cja jest sprawą fun­da­men­talną dla przy­szło­ści Waszego szcze­niaka już jako doro­słego psa. Pra­cu­jemy, mie­dzy innymi nas: Spe­cy­ficz­nymi hała­sami (burza, fajer­werki, spa­da­jace dziwne obiekty), pozy­tyw­nym podej­ściem do ludzi, innych psów i innych zwie­rząt, wyeli­mi­no­wa­niem cho­roby loko­mo­cyj­nej, nagłymi, dziw­nymi sytu­acjami. Uczymy rów­nież pod­sta­wo­wych komend aby Wasze szcze­nięta zanim pójdą na szko­le­nie wie­działy co ozna­cza tre­ning pozy­tyw­nych wzmoc­nień.
Pra­cu­jemy z naszymi szcze­niacz­kami już od samego uro­dze­nia. Zależy nam na tym aby sys­tem ner­wowy szcze­niąt był przy­go­to­wany na różne sytu­acje, na które mogą natknąć się dora­sta­jące szcze­nięta oraz Wasze doro­słe psy.

Poni­żej znaj­dzie­cie Pań­stwo infor­ma­cje na temat tego jak pra­cu­jemy z naszymi szczeniętami:

http://www.wlochata-pasja.com.pl/australijskie-labradoodle/twoj-australijski-labradoodle/nasz-program-socjalizacji-szczeniat-australijskich-labradoodle/

Zapra­szamy do kontaktu.

———————————————————————————————————————-

Wło­chata Pasja
Hodowla Austra­lij­skich Labra­do­odle
Pierw­sze Austra­lij­skie Labra­do­odle w Polsce

, , , ,