bahawiorystyka-art1Moja przy­goda ze zwie­rzę­tami, zaczęła się wtedy, kiedy gwał­tow­nie musiała się skoń­czyć. Ze względu na astmę i liczne aler­gie musia­łam zna­leźć domy — naj­pierw dla uko­cha­nej papugi, potem psa rasy Bas­set Hound. Wkrótce jed­nakże zro­zu­mia­łam, że wszystko było czę­ścią więk­szego planu.

Sporo czasu minęło zanim zde­cy­do­wa­łam się na kolejne zwie­rzątko. Infor­ma­cji na temat ras hipo­aler­gicz­nych szu­ka­łam dosyć długo. Jesz­cze trzy lata temu, świa­do­mość spo­łe­czeń­stwa odno­śnie ich ist­nie­nia była bar­dzo niska. Dla zobra­zo­wa­nia — na jed­nym z forum wła­śnie takich ras zna­la­złam defi­ni­cję słowa „hipo­aler­giczny”: HIPO — bar­dzo, wielce (tu padło nawet porów­na­nie do hipo­po­tama), ALERGICZNY — uczu­la­jący — czyli „pies, który bar­dzo uczula”. Nie muszę wspo­mi­nać, iż powyż­sza defi­ni­cja obec­nie została prze­nie­siona do tzw. „pere­łek” na tymże forum.

Po licz­nych wizy­tach u hodowcy (ja rów­nież bar­dzo scep­tycz­nie pod­cho­dzi­łam do tematu hipo­aler­gicz­no­ści) zde­cy­do­wa­łam się na suczkę rasy West High­land White Ter­rier, z którą roz­po­czę­łam tre­ning w Ośrodku Szko­le­nia Psów Pastel. Wtedy po raz pierw­szy zro­dził się pomysł, pracy ze zwie­rzę­tami i w tym też odna­la­złam praw­dziwą pasję. Pomysł ten jesz­cze wtedy nie two­rzył spój­nej cało­ści — wła­ści­wie był jedy­nie szki­cem, który ulega sta­łym, mniej­szym bądź więk­szym mody­fi­ka­cjom po dzień dzisiejszy.

Doświad­cze­nia zdo­by­wa­łam tre­nu­jąc moje psy, do naj­bar­dziej ulu­bio­nych zali­czam tre­ningi psich spor­tów. Szko­li­łam rów­nież psy kene­lowe, w róż­nym wieku, a także po róż­nych przej­ściach. Moim dużym suk­ce­sem były wyniki mie­sięcz­nej pracy z psem, bitym przez poprzed­niego szko­le­niowca. Odnaj­duję się udzie­la­jąc pomocy beha­wio­ral­nej wła­ści­cie­lom psów i w tym kie­runku chcę się dalej rozwijać.

Dla Związku Kyno­lo­gicz­nego, przy odbio­rach mio­tów, robię testy tem­pe­ra­men­tów szcze­niąt. Obec­nie roz­po­czę­łam doświad­cze­nia, które mam nadzieję zapre­zen­to­wać w swo­jej pracy, w któ­rej chcę sku­pić się na oce­nach tem­pe­ra­men­tów szcze­niąt i wpły­wie czyn­ni­ków śro­do­wi­sko­wych na ich modyfikację.

Jestem absol­wentką kursu dyplo­mo­wego COAPE, kursu tre­ner­skiego prze­pro­wa­dza­nego przez ośro­dek szko­le­nia psów PASTEL oraz semi­na­riów orga­ni­zo­wa­nych przez Psią Wachtę.

W tym dziale będę zamiesz­czać arty­kuły swo­jego autor­stwa oraz autor­stwa innych — auto­ry­te­tów w dzie­dzi­nie tera­pii zacho­wa­nia zwie­rząt towa­rzy­szą­cych, oraz przy­szłych beha­wio­ry­stów wraz ze mną bio­rą­cych udział w kur­sie COAPE. Mam nadzieję, że okażą się one przy­datne dla czy­tel­ni­ków — zapra­szam do lek­tury i wszel­kich komen­ta­rzy, do któ­rych z przy­jem­no­ścią się ustosunkuję.

Edyta Gajew­ska

Wło­chata Pasja

W tym dziale znajdą państwo: