WSPÓŁCZYNNIK INBREDU

Rutland Manor — współ­twórca rasy, w swoim pro­gra­mie akcep­tuje 10% mak­sy­malny wskaź­nik inbredu. W więk­szo­ści przy­pad­ków jed­nak wskaź­nik ten waha się pomię­dzy 0,5% a 3%. Na tak wysoki stan­dard współ­twór­czyni pra­co­wała przez ponad 20 lat sta­ran­nie, w odpo­wied­nich odstę­pach czasu i z kon­kret­nych powo­dów wpro­wa­dza­jąc kon­kretne infuzje.

Warto wspo­mnieć, że wyso­kie współ­czyn­niki inbredu na które dopusz­czają Związki Kyno­lo­giczne są przy­czyna tak dużego odsetka wad wro­dzo­nych i cho­rób gene­tycz­nych u psów.

Orga­ni­za­cja ALFA EUROPE, która stoi na straży czy­sto­ści rasy AUSTRALIJSKI LABRADOODLE, nakłada dosyć rygo­ry­styczne regu­la­cje mające na wzglę­dzie utrzy­ma­nie tych wskaź­ni­ków na tak niskim pozio­mie. Przy­czyna jest pro­sta — utrzy­ma­nie zdro­wia rasy na tak wyso­kim pozio­mie jak dotychczas.

Za pomocą odpo­wied­niego pro­gramu, jeste­śmy w sta­nie obli­czyć współ­czyn­nik inbredu dla każ­dego kon­kret­nego skojarzenia.

Współ­czyn­niki Inbredu pla­no­wa­nych mio­tów Wło­cha­tej Pasji:

1. Rutlands Cara­mel Passion/Rutlands Black Onyxe    - 2,6%

2. Rutlands Gol­den Glamour/Rutlands Black Onyxe     — 2,0%

3. Rutlands Gol­den Glamour/Hyland Myst Knos­sos   — 1,0%

4. Wlo­chata Pasja Fili­gree Surprise/Rutlands Black Onyxe — 2,1%

5. Wlo­chata Pasja Char­ming Molly — ze względu na bli­ski sto­pień pokre­wień­stwa nie może być kryta psem z naszej hodowli w związku z czym szu­kamy dla niej part­nera, tak aby sto­pień inbredu był rów­nie niski jak w powyż­szych skojarzeniach.

——————————————————————————————————————————————————————————————————————

Wło­chata Pasja
Hodowla Austra­lij­skich Labra­do­odli w Pol­sce
Pierw­sze Austra­lij­skie Labra­do­odle w Polsce