JAK WYBIERAM LABRADOODLA DLA CIEBIE

Zanim dopa­suję odpo­wied­niego szcze­niaka poznaję dyna­mikę Two­jej rodziny.

Po naro­dzi­nach szcze­nięta są bacz­nie przez nas obser­wo­wane. I zaraz po naro­dzi­nach zaczyna się cały pro­ces dopa­so­wa­nia do odpo­wied­niej rodziny. W 49 dniu prze­pro­wa­dzane są testy tem­pe­ra­mentu szcze­niąt. Prze­pro­wa­dzane są one przez osobę z zewnątrz i w nie­zna­nym dla psów śro­do­wi­sku, tak aby reak­cje szcze­niąt były jak naj­bar­dziej naturalne.

Z naszych doświad­czeń wynika, że wyniki testów pokry­wają się z tym co obser­wuje hodowca przez kolejne tygo­dnie życia szcze­niąt. Rezul­taty zapi­sy­wane są w spe­cjal­nej tablicy, która jed­no­cze­śnie jest nakła­dana na opis dyna­miki rodziny i jej pre­fe­ren­cje. W ten spo­sób dopa­so­wu­jemy dla Cie­bie naj­bar­dziej odpo­wied­niego szcze­niaka. Za to dopa­so­wa­nie bie­rzemy na sie­bie pełną odpo­wie­dzial­ność.
Możemy wziąć pod uwagę Twoje pre­fe­ren­cje jed­nakże cza­sami pre­fe­ro­wany przez Cie­bie szcze­niak (co do koloru lub płci) nie pasuje do dyna­miki Two­jej rodziny i w tym wypadku nie będziemy w sta­nie Ci go zaofe­ro­wać. Im bar­dziej ela­styczny jesteś w swo­ich pre­fe­ren­cjach tym lepiej, gdyż wybór jest szer­szy. Trak­tu­jemy tą sprawę bar­dzo poważ­nie i bie­rzemy na sie­bie cał­ko­witą odpo­wie­dzial­ność za ten wybór.

——————————————————————————————————————————————————————————————————————

Wło­chata Pasja
Hodowla Austra­lij­skich Labra­do­odli w Pol­sce
Pierw­sze Austra­lij­skie Labra­do­odle w Polsce