REZERWACJE I LISTA OCZEKUJĄCYCH

Jak wygląda pro­ces rezer­wa­cji szcze­niąt Austra­lij­skich Labra­do­odli we Wło­cha­tej Pasji?
Mając na uwa­dze dobro przy­szłych szcze­niąt naszych Austra­li­skich Labra­do­odle, chcemy być pewni, że tra­fią one w dobre ręce. W związku z czym uru­cho­mi­li­śmy pro­ces kwalifikacyjny.

W pierw­szej kolej­no­ści wszyst­kich zain­te­re­so­wa­nych naszym szcze­nia­kiem pro­simy o przed­sta­wie­nie się. Napi­sa­nie parę słów o swo­jej rodzi­nie. Z ilu osób się składa, jakie są tem­pe­ra­menty, jak wygląda Pań­stwa styl życia i czy mają Pań­stwo jakieś zwie­rzęta. Wszystko co o sobie napi­sze­cie jest dla nas bar­dzo ważne, im bar­dziej spon­ta­nicz­nie tym lepiej.

W następ­nej kolej­no­ści spo­ty­kamy się oso­bi­ście. Jeżeli nie jeste­ście w sta­nie Pań­stwo przy­je­chać z powodu zbyt dużej odle­gło­ści, spo­ty­kamy się na SKYPE. Wtedy jeste­ście Pań­stwo w sta­nie zoba­czyć nasze Labra­do­odle a my Pań­stwa możemy poznać jesz­cze lepiej w bez­po­śred­niej roz­mo­wie face to face.

Pod­czas tej roz­mowy chcemy się rów­nież upew­nić, że nasz szcze­niak będzie miał tro­skli­wych wła­ści­cieli, cie­pły i bez­pieczny dom. Te kwe­stie są dla nas bar­dzo ważne, dla­tego rów­nież popro­simy Cię o wizytę u nas.

Po obu­stron­nej zgo­dzie wpi­sa­nia na listę ocze­ku­ją­cych przy­goda się zaczyna!
Infor­mu­jemy Cię jak tylko suczka dosta­nie cieczki oraz kiedy potwier­dzimy, że jest w ciąży. Pod­czas tego okresu bie­rzemy udział w Two­ich przy­go­to­wa­niach do adop­cji i jeste­śmy gotowi, aby odpo­wie­dzieć na wszel­kie pyta­nia i wąt­pli­wo­ści jakie mogą się poja­wić, jed­no­cze­śnie dostar­cza­jąc wielu źró­deł infor­ma­cji, z któ­rymi będziemy chcieli abyś się zapo­znał.
Kiedy tylko szcze­nięta Austra­lij­skich Labra­do­odle uro­dzą się, infor­mu­jemy Cię o tym jak się roz­wi­jają, jak je socja­li­zu­jemy oraz wysy­łamy całą doku­men­ta­cję foto­gra­ficzną. Chcemy abyś uczest­ni­czył z nami w tej wspa­nia­łej przy­go­dzie. W 7 tygo­dniu prze­pro­wa­dzamy testy tem­pe­ra­men­tów szcze­niąt. Testy te nakła­damy na dyna­mikę każ­dej rodziny i w ten spo­sób dopa­so­wu­jemy naj­lep­szego szcze­niaka dla Cie­bie. Każdy test prze­pro­wa­dzany jest przez kwa­li­fi­ko­wa­nego beha­wio­ry­stę.
Jest to bar­dzo ważny ele­ment naszej pracy i bie­rzemy za niego pełną odpo­wie­dzial­ność. W tej kwe­stii pro­simy Cię o Twoje zaufa­nie, gdyż jedy­nie w ten spo­sób jeste­śmy w sta­nie zagwa­ran­to­wać suk­ces naszemu pro­gra­mowi.
Każdy jeden szcze­niak jest dowo­żony na miej­sce do nowych wła­ści­cieli w asy­ście hodowcy i beha­wio­ry­sty. Jest to bar­dzo ważny (jak nie naj­waż­niej­szy) punkt całego pro­gramu! Wizyta trwa około 3–4 godzin. Dla­czego kła­dziemy aż tak duży nacisk na spo­tka­nie w domu nowych wła­ści­cieli? Otóż w takich warun­kach rodzina zacho­wuje się naj­bar­dziej natu­ral­nie. W związku z tym jeste­śmy w sta­nie zaob­ser­wo­wać wza­jemne inte­rak­cje – rodzina – szcze­niak. Auto­ma­tycz­nie jeste­śmy w sta­nie sko­ry­go­wać pewne zacho­wa­nia, udzie­lić sto­sow­nych porad, upew­nić się czy oto­cze­nie jest „bez­pieczne” dla szcze­niaka. Cza­sami może zda­rzyć się, że popro­simy o pewne zmiany w oto­cze­niu (np.: usu­nię­cie kon­kret­nych roślin z pola widze­nia psa, itp.:) Doświad­cze­nie poka­zuje, że takie wizyty są bar­dzo ważne. Nie wyni­kają one z nad­mier­nej potrzeby kon­troli sytu­acji;) ale ze zwy­kłej tro­ski o dobro szcze­nię­cia i jego nowej rodziny. Poza tym oszczę­dzamy szcze­nię­ciu stresu zwią­za­nego z podróżą samo­cho­dem z zupeł­nie nowymi ludźmi, któ­rzy zabie­rają go w zupeł­nie nowe oto­cze­nie. Żegnamy się dopiero wtedy, kiedy widzimy, że szcze­nię obwą­chało wszyst­kie kąty, czuje się dobrze w towa­rzy­stwie nowej rodziny.
Na spo­tka­niu udzie­lamy rów­nież prak­tycz­nych rad odno­śnie żywie­nia Austra­lij­skich Labra­do­odle, opieki, szko­leń, pie­lę­gna­cji oraz kwe­stii behawioralnych.

Jeżeli jest taka potrzeba aby szcze­niaka ode­brać samemu (kiedy jest to dla Pań­stwa oka­zja zoba­cze­nia śro­do­wi­ska w jakim prze­by­wają nasze psy) oczy­wi­ście jest to moż­liwe. W takim wypadku jed­nak wyma­gamy aby taka wizyta trwała dłu­żej, tak aby szcze­nię zdą­żyło Pań­stwa poznać zanim zosta­nie od nas zabrane.
Przez cały okres jeste­śmy z Tobą w kon­tak­cie, w razie potrzeby jeste­śmy zawsze do dyspozycji.

 

 

—————————————————

Wło­chata Pasja
Hodowla Austra­lij­skich Labra­do­odli w Pol­sce
Pierw­sze Austra­lij­skie Labra­do­odle w Polsce

, , , , ,