Odwiedź nas

Cała nasza gro­madka zapra­sza w odwie­dziny. Jeżeli jesteś zain­te­re­so­wany kup­nem szcze­niaka i chcesz spraw­dzić czy sierść Labra­do­odli nie powo­duje u Cie­bie reak­cji aler­gicz­nych, ser­decz­nie zapra­szamy do nas.

Będziemy rów­nież orga­ni­zo­wać „Dni otwarte Wło­cha­tej Pasji”, o któ­rych będziemy infor­mo­wać w rubryce NOWINKI. Pod­czas takich dni, będzie dużo dudlo­wej zabawy, gril­lo­wa­nia, będzie­cie mieli oka­zję bli­żej poznać nasze wspa­niałe psiaki. Na takich spo­tka­niach do Waszej dys­po­zy­cji będzie rów­nież beha­wio­ry­sta, który chęt­nie odpo­wie na nur­tu­jące Was pyta­nia doty­czące zacho­wa­nia zwierząt.

Już teraz ser­decz­nie zapraszamy!!

Zało­ży­li­śmy rów­nież nasz Fan­page na face­bo­oku zapra­szamy w odwiedziny:

http://www.facebook.com/WlochataPasjaLabradoodles

Wło­chata Pasja
Hodowla Austra­lij­skich Labra­do­odli w Pol­sce
Pierw­sze Austra­lij­skie Labra­do­odle w Polsce