MOJE PSY

Psy z Wło­cha­tej Pasji pocho­dzą od samej twór­czyni rasy Rutland Manor, z naj­lep­szych linii psów pracujących.

Nasze Austra­li­skie Labra­do­odle to człon­ko­wie nasze rodziny. Nie wyobra­żam sie­bie życia bez swo­ich psów. Posia­da­nie takiej weso­łej szóstki wcale nie jest pro­stą sprawą i jest to ogromny obo­wią­zek, jed­nakże radość, którą dostar­cza każde z nich jest nie do opi­sa­nia. Każdy Labra­do­odle jest nie­sa­mo­witą indy­wi­du­al­no­ścią. Sta­ramy się roz­kła­dać aktyw­ność naszym dudel­kom wedle ich potrzeb.

Onyxe uwiel­bia jog­ging, Fila ćwi­czy poszu­ki­wa­nie osób zagi­nio­nych, God­dess  - obe­dience, Cara­mel pre­fe­ruje bycie psem kola­no­wym a Nes­sie poszłaby z nami wszę­dzie i w zasa­dzie robi­łaby wszystko.

Nie wszyst­kie psy miesz­kają z nami   — na przy­kład Don­nan, który mieszka z moją kole­żanką i jej Labra­do­odlami (ok 10 km od nas). Posia­da­nie w hodowli wię­cej niż jed­nego samca jest sprawą trudną. Nie jeste­śmy hodowlą Ken­ne­lową i nie trzy­mamy psia­ków w klat­kach więc naprawdę ciężko jest upil­no­wać samce i samice pod­czas okresu cie­czek. Może się rów­nież wywią­zać kon­ku­ren­cja pomię­dzy psami. Dla­tego też Don­dzio mieszka z Anią a ja swo­jego czasu tre­no­wa­łam go i przy­go­to­wy­wa­łam do pracy węchowej.

Z dużą sta­ran­no­ścią dobie­ram Austra­lij­skie Labra­do­odle do swo­jej hodowli jeżeli cho­dzi o ich zdro­wie. Nie chcę żad­nych nie­spo­dzia­nek w postaci cho­rób gene­tycz­nych. Dla­tego, każdy nowy psiak w naszym sta­dzie musi być bar­dzo porząd­nie przebadany.

 

Nasze Psy:

 

1. Rutlands WH Gol­den Gla­mour (Gol­die) (już nie jest kryta)
2. Rutlands Cara­mel Pas­sion (Cara­mel), (już nie jest kryta)
3. Wlo­chata Pasja Fili­gree Sur­prise (Fili)
4. Wlo­chata Pasja Char­ming Molly (Molly) (rodzina zastęp­cza)
5. Wlo­chata Pasja Earth God­dess (Goddess)

6.Cym­bro­gis Irre­si­sti­ble Rene­se­mee (Nessie)

oraz dwóch dżentelmenów -

1. Rutlands Black Onyxe (Onyxe)

2. Rutlands WH LIL Don­nan (Don­nan)

Chcesz wie­dzieć wię­cej o naszych psach klik­nij poni­żej damy lub dżen­tel­meni

Damy

Dżen­tel­meni

—————————————————————————————————————————————-

Wło­chata Pasja
Hodowla Austra­lij­skich Labra­do­odli w Pol­sce
Pierw­sze Austra­lij­skie Labra­do­odle w Polsce

, , , , ,