DŻENTELMEN DO WYNAJĘCIA (USŁUGI REPRODUKTORA)

Rutlands Black Onyxe

Rutlands Black OnyxeImię: Rutlands Black Onyxe

Rasa: Austra­lij­ski Labradoodle

Nr Reje­stra­cji: AES-F10002C

Kolor: Czarny

Sierść: „kędzie­rzawa” kręcona

Wiel­kość: Średni (szcze­nięta stan­dard i średnie)

Testy:

Prcd-PRA: CLEAR

Stawy bio­drowe: dosko­nałe (wyniki dostępne w hodowli)

Stawy łok­ciowe: dosko­nałe (wyniki dostępne w hodowli)

Pro­fil DNA: 21827 1

Ojciec: Rutlands Black Onyx

Matka: Fla­ming Isa­bella of Rutlands

UWAGA: Rutland Black Onyxe jest prze­zna­czony tylko i wyłącz­nie do kry­cia ASD Austra­lij­skich Labra­do­odli reje­stro­wa­nych przez orga­ni­za­cję ALFA EUROPE. Tylko w ten spo­sób i po dokład­nym zwe­ry­fi­ko­wa­niu pro­centu inbredu (w linii Rutlands we Wło­cha­tej Pasji dopusz­czamy max 3%) jeste­śmy w sta­nie zacho­wać czy­stość tej linii. Każdy hodowca ma obo­wia­zek przed­sta­wić ory­gi­nały testów DNA potwier­dza­jące pocho­dze­nie suki. Numer mikro­chipu musi zga­dzać się z tym wid­nie­ją­cym w reje­strach DNA. Każdy hodowca ma obo­wia­zek przed­sta­wić ory­gi­nalny rodo­wód wysta­wiony przez ALFA EUROPE. 

Hodow­ców innych gene­ra­cji niż ASD Austra­lij­ski Labra­do­odle (np. F1 , F1B, F2, F2B), oraz tych nie zrze­szo­nych w orga­ni­za­cji ALFA EUROPE bar­dzo pro­simy o nie kon­tak­to­wa­nie się w spra­wie usług reproduktora.

—————————————————————————————————————————-

Do grona przy­szłych repro­duk­to­rów dołą­cza rów­nież Rutlands WH Lil Don­nan, jest to Austra­lij­skie Labra­do­odle wiel­ko­ści minia­tu­ro­wej o bar­dzo rzad­kim umasz­cze­niu “Fac­to­red”. Ozna­cza to że poszcze­gólne par­tie jego ciała (łapy, głowa) pło­wieją i roz­ja­śniają się do koloru kar­me­lo­wego (kolor brą­zowy pod­pa­lany na kar­me­lowo).
W prak­tyce ozna­cza to, że w połą­cze­niu z suczką o podob­nym umasz­cze­niu uro­dzą się szcze­nięta dwukolorowe.

Oto zdję­cie Donnana:

Australijski Labradoodle Donnan

Austra­lij­ski Labra­do­odle Donnan

——————————————————————————————————————————————————————————————————————

Wło­chata Pasja
Hodowla Austra­lij­skich Labra­do­odli w Pol­sce
Pierw­sze Austra­lij­skie Labra­do­odle w Polsce