WZORZEC RASY

Stan­dard rasy to wzór który opi­suje ide­alne cechy cha­rak­te­ry­styczne: tem­pe­ra­ment i wygląd. I wła­ści­wie bar­dzo nie­wiele psów speł­nia w peł­nym zakre­sie wszyst­kie wytyczne okre­ślone we wzorcu rasy. Rów­nież Austra­lij­ski Labra­do­odle nie jest tutaj wyjątkiem.

Auten­tyczny Austra­lij­ski Labra­do­odle nie jest reje­stro­wany przez Zwią­zek Kyno­lo­giczny, nato­miast jest reje­stro­wany przez orga­ni­za­cję ALFA EUROPE. Orga­ni­za­cja ta stoi na straży czy­sto­ści rasy, poprzez wyty­cza­nie bar­dzo rygo­ry­stycz­nych kodów etycz­nych dla hodow­ców w niej zrze­szo­nych. ALFA EUROPE dopeł­nia wszyst­kich koniecz­nych for­mal­no­ści, tak aby w nie­da­le­kiej przy­szło­ści, w celach dopeł­nie­nia pro­ce­dur reje­stra­cyj­nych, prze­ka­zać całą doku­men­ta­cję Związ­kowi Kynologicznemu.

Oczy­wi­ście feno­ty­pem nie jest jedy­nie pies o okre­ślo­nej budowa jego ciała czy okry­wie wło­so­wej. Jego wital­ność, hipo­aler­giczny poten­cjał i cha­rak­ter są waż­niej­sze a niżeli jego wygląd.
W Anglii i Sta­nach Zjed­no­czo­nych (jak to możemy zaob­ser­wo­wać w FCI) wid­nieją różne wzorce poszcze­gól­nych ras.

ALFA-EUROPE popiera wzo­rzec rasy, który wysto­so­wała jedna z zało­ży­cie­lek rasy: Beverly Man­ners.
Opi­sany wzo­rzec rasy aktu­al­nie jest tłu­ma­czony na język angiel­ski, z któ­rego zosta­nie prze­tłu­ma­czony na język pol­ski. Jego pełna wer­sja opu­bli­ko­wana jest tutaj:

http://www.alfa-europe.org/NL/rasstandaard.htm

———————————————————————————————————————————————————————————————————————-

Wło­chata Pasja
Hodowla Austra­lij­skich Labra­do­odli w Pol­sce
Pierw­sze Austra­lij­skie Labra­do­odle w Polsce