DLACZEGO AUSTRALIJSKI LABRADOODLE?

Austra­lij­ski Labra­do­odle — nowa rasa bar­dzo szybko zyskała popu­lar­ność — szcze­gól­nie w Sta­nach Zjed­no­czo­nych, gdzie dziś jest nume­rem 3 na liście naj­bar­dziej popu­lar­nych ras.  Prak­tycz­nie w ciągu jed­nej nocy liczba hodow­ców Labra­do­odli wyro­sło jak grzyby po deszczu.

Chcia­ła­bym jed­nak zwró­cić szcze­gólną uwagę, na to jak bar­dzo waż­nym jest odróż­nić Labra­do­odla od Austra­lij­skiego Labradoodla.

Zało­że­niem więk­szo­ści nowych hodow­ców nie­stety, było osią­gnię­cie zysku w moż­li­wie jak naj­szyb­szym cza­sie. Wielu chciało osią­gnąć to, do czego twórcy rasy (Austra­lij­skich Labra­do­odle) docho­dzili latami — ba! nadal docho­dzą — prze­cież bada­nia nadal trwają.

Czy fak­tycz­nie można „sko­pio­wać” w tak krót­kim okre­sie czasu coś, nad czym pre­kur­so­rzy pra­co­wali ponad 20 lat?

Dwa główne Cen­tra Badaw­cze — Rutland Manor i Tegan Park (już dziś nie funk­cjo­nu­jący), pra­co­wało nad utrzy­ma­niem „trwa­ło­ści” rasy przy uwzględ­nie­niu głów­nych celów:

  1. Psy miały być nie liniejące
  2. Ich sierść nie powinna wywo­ły­wać reak­cji alergicznych
  3. Sku­pie­nie się na świa­do­mej selek­cji wzglę­dem okre­ślo­nych cech temperamentu
  4. Jedy­nie psy speł­nia­jące naj­wyż­sze stan­dardy zdro­wotne powinny być dopusz­czane do hodowli

Głów­nym zało­że­niem austra­lij­skich pio­nie­rek było wyho­do­wa­nie dosko­na­łego psa pra­cu­ją­cego, który jed­no­cze­śnie będzie psem hipo­aler­gicz­nym. Lata świa­do­mej selek­cji w kie­runku odpo­wied­niej sier­ści, tem­pe­ra­mentu a także stan­dar­dów zdro­wot­nych dopro­wa­dziły do tego co dziś roz­po­zna­jemy jako Wie­lo­po­ko­le­niowy Austra­lij­ski Labradoodle.

Zde­cy­do­wa­li­śmy się na Austra­lij­skiego Labra­do­odla z dwóch powodów:

  • Liczne aler­gie i astma nie pozwa­lały na posia­da­nie innego psa, niż takiego, któ­rego sierść nie wywo­łuje  reak­cji alergicznych
  • Zda­jąc sobie sprawę, że aler­gia to pro­blem powszechny w dzi­siej­szym spo­łe­czeń­stwie — pro­blem który nie­stety będzie nara­stał, jed­no­cze­śnie zasta­na­wia­li­śmy się się ile, w tej puli znaj­dzie się osób, które ze względu na swoją nie­peł­no­spraw­ność będą potrze­bo­wać psa prze­wod­nika. I pomoc wła­śnie tym oso­bom jest głów­nym moty­wa­to­rem dla naszej pracy

Nowym wła­ści­cie­lom pra­gniemy dostar­czyć jeden z naj­wyż­szych moż­li­wych stan­dar­dów. Dla­tego wła­śnie zde­cy­do­wa­li­śmy się na Austra­lij­skie Labra­do­odle z jed­nej z najlepszych

austra­lij­skich linii — Rutlands.

W skład naszego psiego zespołu wchodzą:

Rutlands Cara­mel Passion

Rutlands Gol­den Glamour

Wło­chata Pasja Fili­gree Surprise

Wło­chata Pasja Char­ming Molly

Rutlands Black Onyxe

 

 

ASD Austra­lij­ski Labra­do­odle w chwili obec­nej nie jest rasą zare­je­stro­waną przez FCI na świecie.

Nad czy­sto­ścią rasy czuwa orga­ni­za­cja ALFA EUROPE, która wymaga od zare­je­stro­wa­nych w niej hodow­ców prze­strze­ga­nia bar­dzo rygo­ry­stycz­nych kodów etycz­nych, z robie­niem testów DNA na potwier­dze­nie pokre­wień­stwa włącz­nie. To orga­ni­za­cja dzia­ła­jąca pręż­niej i bar­dziej rystryk­cyj­nie a niżeli Związki Kyno­lo­giczne na świe­cie. W związku z tym, że orga­ni­za­cja ta sku­pia się tylko na jed­nej rasie — jest ona w sta­nie kon­tro­lo­wać dzia­łal­ność hodow­ców w niej zrze­szo­nych.
Wszystko po to aby zapew­nić nowym nabyw­com naj­wyż­sze stan­dardy. Nowi wła­ści­ciele nie chcą bowiem kło­po­tów zwią­za­nych z prze­wle­kłymi cho­ro­bami i wydat­ków z tym zwią­za­nych. Nie chcą rów­nież pro­ble­mów z aler­giami — jeżeli był to główny powód zakupu Austra­lij­skiego Labra­do­odle.
Orga­ni­za­cja ta jako jedyna w Euro­pie rów­nież nie dopusz­cza do koja­rze­nia ze sobą psów innych niż Wie­lo­po­ko­le­niowe Austra­lij­skie Labra­do­odle. Jest to bar­dzo ważne z tego względu, że orga­ni­za­cje cza­sami dopusz­czają kry­cie innymi rasami — pudle, spaniele…wątpię aby przy­szli wła­ści­ciele bez­wied­nie chcie­liby być czę­ścią eks­pe­ry­mentu i zasta­na­wiać się czy ich pies w przy­szło­ści będzie zrdowy, nie będzie liniał i uczu­lał.
Orga­ni­za­cja zrze­sza elitę – naj­lep­szych hodow­ców ASD Austra­lij­skich Labra­do­odli, któ­rzy dekla­rują swoje zaan­ga­żo­wa­nie w ochronę rasy poprzez pod­pi­sa­nie kodeksu etycz­nego oraz sto­so­wa­nie się do zasad i prze­pi­sów okre­ślo­nych przez tę organizację.

Logo ASD (Austra­lian Service Dog – Austra­lij­ski Pies Pra­cu­jący) zare­je­stro­wane przez Rutland Manor przy­dzie­lane jest eli­cie hodu­ją­cej ASD Austra­lij­skie Labra­do­odle. Takiego logo, wraz z logiem ALFA EUROPE kupu­jący powinni szu­kać na stro­nie hodowcy, od któ­rego pla­nują zakup szczeniaka.

 

Logo ASD

Logo ASD

 

 

 

 

—————————————————————————————————————————————-

Wło­chata Pasja
Hodowla Austra­lij­skich Labra­do­odli w Pol­sce
Pierw­sze Austra­lij­skie Labra­do­odle w Polsce