CZY AUSTRALIJSKI LABRADOODLE TO RASA DLA CIEBIE?

Tem­pe­ra­ment Labra­do­odla opi­sa­łam już w dziale „TEMPERAMENT AUSTRALIJSKIEGO LABRADOODLA”. Pole­cam lek­turę, a przed zaku­pem odpo­wiedź na zasad­ni­cze pyta­nie.  Czy jako rodzina będzie­cie w sta­nie spro­stać zasad­ni­czym potrze­bom Austra­lij­skiego Labra­do­odla? Jeżeli nie — pomy­śl­cie pro­szę o innej rasie, ten wyjąt­kowy pies powi­nien zna­leźć się w naprawdę wyjąt­ko­wej rodzinie.

* Czy jeste­ście w sta­nie poświę­cić czas na tre­ningi ze swoim psem? Jest to kwe­stia nie­zwy­kle ważna. Labra­do­odle nie potrze­bują ogrom­nego podwórka po to aby się wybie­gać. Potrze­bują nato­miast sty­mu­la­cji men­tal­nej — dla­tego tak dobrze spraw­dzają się w roli psów pracujących.

Czy będziesz w sta­nie poświę­cić co naj­mniej 30 minut dzien­nie, przez pierw­sze mie­siące na tre­ningi ze swoim psem?

Austra­lij­skie Labra­do­odle to psy nie­zwy­kle inte­li­gentne — tak samo szybko uczą się rze­czy nie­po­żą­da­nych jak i tych, które chcemy je nauczyć. Nie można ich pozo­sta­wić samym sobie. Oczy­wi­ście — każdy pies będzie wdzięczny za kawa­łek podwórka, ale nic nie zastąpi kon­taktu z właścicielem.

*Austra­lij­skie Labra­do­odle uwiel­biają wodę. Czy na czas Two­ich wypraw za mia­sto nad jezioro będziesz zosta­wiać psa u ciotki, czy będziesz trak­to­wać go wła­śnie jako kom­pana wspól­nych wycieczek?

A teraz wyobraź sobie pię­cio­latka a gumia­kach z impe­tem wska­ku­ją­cego w kałużę — ten widok może na stałe zago­ścić w Twoim świe­cie, jeżeli otwo­rzysz swoje ser­du­cho przed Austra­lij­skim Labra­do­odlem. Każda kałuża, to dla moich Labra­do­odli duże pole do popisu — kto kogo bar­dziej ochla­pie. Dla mnie cudowny widok ale czy i dla Ciebie?

Austra­lij­skie Labra­do­odle mogą też bawić się w swo­ich miskach — roz­le­wa­jąc wodę po pod­ło­dze kuchen­nej. Mnie aku­rat nigdy się to nie przy­da­rzyło, ale sły­sza­łam podobne historie.

* Austra­lij­ski Labra­do­odle chce Ci towa­rzy­szyć gdzie­kol­wiek się udasz. Moje psiaki hur­tem kładą się pod drzwiami łazienki, w ocze­ki­wa­niu kiedy wresz­cie z niej wyjdę. Doma­gają się kon­taktu wzro­ko­wego, cze­kają na każdą komendę, są zawsze w peł­nej goto­wo­ści — co czyni je dosko­na­łymi psami pra­cu­ją­cymi. Jeżeli szu­kasz psa podwór­ko­wego, pro­szę zde­cy­duj się na inną rasę. Nie zna­czy to, że ja ze swo­imi psami wycho­dzę wszę­dzie. Odpo­wied­nio nauczony pies będzie zosta­wał sam w domu nie powo­du­jąc żad­nych kło­po­tów. Jed­nak jeżeli po Twoim powro­cie do domu będziesz ocze­ki­wał od psa, że będzie leżał cichutko w kąciku zaj­mu­jąc się swo­imi spra­wami, to Austra­lij­ski Labra­do­odle zde­cy­do­wa­nie nie jest rasą dla Ciebie.

*Austra­lij­skie Labra­do­odle nie maja cha­rak­te­ry­stycz­nego psiego zapa­chu, nie linieją a czę­ste kąpa­nie nie jest konieczne, gdyż sierść jest samo­czysz­cząca — brud z niej po pro­stu spada. Jed­nak potrze­bują regu­lar­nej pie­lę­gna­cji okrywy wło­so­wej — cze­sa­nia jej i try­mo­wa­nia. W wieku ok. 10 mie­sięcy, w dwóch typach włosa („kedzie­rzawa” falo­wana i krę­cona — wię­cej o tym w dziale KOLORY I RODZAJE FUTER) pies zmie­nia sierść ze szcze­nię­cej na doro­słą. Wtedy potrzeba szcze­gól­nej pie­lę­gna­cji przez try­mo­wa­nie. W prze­ciw­nym wypadku mogą poja­wić się koł­tuny. Czy jesteś przy­go­to­wany na czę­ste cze­sa­nie oraz wizyty u fry­zjera 3 razy do roku?

Sierść Austra­lij­skiego Labra­do­odla — jeśli o nią odpo­wied­nio dbamy jest bar­dzo łatwa w utrzy­ma­niu. Ja swoje Labra­do­odle cze­szę raz na tydzień, czę­sto­tli­wość jed­nak zwięk­szam kiedy pies wcho­dzi w okres wymiany sier­ści na dorosłą.

* Austra­lij­skie Labra­do­odle to psy o fajt­ła­po­wa­tej natu­rze. Swoją głup­ko­wa­to­ścią potra­fią roz­ba­wić nie­jed­nego mruka. Cza­sami obija się o jedna ścianę, cza­sami o drugą. Bar­dzo lubią zabawy. Jeżeli zbyt długo nie przy­wią­zu­jesz do nich uwagi wymy­ślą coś abyś je zauwa­żył. Nie raz z pra­nia ginęły skar­petki a Car­mel pod­bie­gała z wyra­zem pyska: „złap mnie jeśli potra­fisz, zobacz co mam”. Mnie to bawi, ale dla nie­któ­rych może być dość irytujące.

* Austra­lij­skie Labra­do­odle maja silny instynkt apor­to­wa­nia — bar­dzo dobrze spraw­dzają się jako kom­pani zabaw z dziećmi. Są bar­dzo łatwe do uło­że­nia jako asy­stenci osób nie­peł­no­spraw­nych, w apor­to­wa­niu roz­ma­itych przed­mio­tów. Jed­nak czy będziesz w sta­nie znieść psa, który podej­dzie do Cie­bie i weź­mie Twój rękaw w swój pysk jakby chciał powie­dzieć — „choć za mną chcę Ci coś poka­zać? Car­mel robiła rzecz zadzi­wia­jącą w pierw­szych tygo­dniach kiedy poja­wiła się w nowym domu. Blanka (moja suka rasy West High­land White Terier) roz­rzu­cała zabawki po całym domu, Car­mel te zabawki zbie­rała i zano­siła do swo­jego koszyka.

Powi­nie­neś sobie odpo­wie­dzieć na wszyst­kie z powyż­szych pytań zanim zde­cy­du­jesz się na ta rasę. Jeżeli nie prze­ra­sta Cię to o czym pisa­łam — gratuluję!

Pamię­taj, to hodowca powi­nien dopa­so­wać psa, który tem­pe­ra­men­tem będzie paso­wał dla Cie­bie i Two­jej rodziny.

——————————————————————————————————————————————————————————————————————

Wło­chata Pasja
Hodowla Austra­lij­skich Labra­do­odli w Pol­sce
Pierw­sze Austra­lij­skie Labra­do­odle w Polsce